Arrow
Arrow
Slider

學系

學科能力測驗及
英語聽力檢定標準

指定考試採計
科目及方法

同分參酌方式

資電學院學士班

---

國 文       x 1.00
英 文       x 1.00
數學甲       x 1.00
物 理       x 1.00
化 學       x 1.00

1

數學甲

2

英文

---

3

物理

 以上招生資訊仍以「大學考試入學分發委員會」公告為準